https://admins.bertasnams.lv/storage/media/2457/image.svg
https://admins.bertasnams.lv/storage/media/2457/image.svg
Privātuma politika

1. Privātuma politikas mērķis un darbības joma

SIA “Bertas Nams” (turpmāk – Pārzinis) ievēro un rūpējas par Jūsu privātumu un personas datu drošību, ciena Jūsu konfidencialitāti, kā arī ievēro Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību un apstrādes likumību.

Pārziņa Privātuma politika ir attiecināma uz ikvienas personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Jūs sniedzat savus personas datus. Turpmāk šajā Privātuma politikā tiek aprakstīts un tiek sniegta informācija fiziskajām personām (turpmāk – Datu subjekts) kā Pārzinis apstrādā Datu subjekta personas datus, t.sk. ja tie ir izlēmuši apmeklēt Pārziņa uzturēto mājas lapu www.bertasnams.lv (turpmāk – Mājas lapa). Pārzinis veic nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu personas datu drošību, kas nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, izmaiņām vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

Šajā Politikā Pārzinis ir aprakstījis pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargātas datu subjekta intereses un brīvības, vienlaicīgi nodrošinot, ka dati tiek apstrādāti godprātīgi un likumīgi.

Pārzinis patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus. Datu subjekts, kurš apmeklē Pārziņa Mājas lapu, pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt mājas lapas saturu, lai iepazītos ar noteikumu izmaiņām. 

Šī Privātuma politika tiek piemērota gadījumos, kad datu subjekts:

 • izmanto, ir izmantojis vai ir paudis nodomu vai interesi izmantot Pārziņa sniegtos pakalpojumus;
 • apmeklē Pārziņa Mājas lapu;
 • ir uzņēmuma vai privātpersonas pārstāvis;
 • ir sniedzis savus Personas datus citu iemeslu dēļ, kas nav minēti iepriekš;

2. Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “Bertas Nams”, vienotās reģistrācijas Nr. 48503008960, juridiskā adrese: Ventspils iela 50, Rīga, LV – 1002.

SIA “Bertas Nams” kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir mail@bertasnams.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Pārziņa juridiskajā adresē ar pašrocīgi vai ar drošu elektronisku parakstu parakstītu rakstveida iesniegumu, Datu subjekts variet iegūt informāciju par SIA “Bertas Nams” veikto personas datu apstrādi Mājas lapā. Pārzinis apņemas sniegt atbildi 30 kalendāro dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, ja spēs identificēt Datu subjektu.

3. Kā Pārzinis iegūst personas datus

Pārzinim ir nepieciešami Datu subjekta personas dati, lai piedāvātu pakalpojumus. Pārzinim būs ierobežotas iespējas apkalpot Datu subjektu, ja Pārziņa rīcībā nebūs Datu subjekta personas datu.

Pamatā Pārzinis iegūst Personas datus tieši no Datu subjekta, kad Datu subjekts jebkādā veidā sazinās ar Pārzini (pa tālruni, e-pastu, tiešā komunikācija) vai citādākā veidā Datu subjekts ir izvēlējies sniegt Pārzinim kontaktinformācija un/vai un personas datus. Par precīzu un pareizu personas datu nodošanu Pārzinim ir atbildīgs Datu subjekts.

Datu subjekts varat atteikties sniegt savus personas datus gadījumos, kad mēs lūdzam jūsu piekrišanu. Ja jūs nesniegsiet savu piekrišanu, mēs varēsim jums piedāvāt citu risinājumu.

4. Personas datu apstrādes nolūks

Pārzinis ir tiesīgs apstrādāt personas datus, ja Datu subjekts pats ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem jeb nolūkiem. Personas piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas tiek sniegts brīvprātīgi, tādējādi atļaujot Pārzinim apstrādāt personas datus šajā Politikā noteiktajiem mērķiem.

Galvenokārt Pārzinis ievāc informāciju, lai izpildītu veiktu kvalitatīvi pakalpojumu un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu vai piedāvāt piedāvājumus, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

Personas datu apstrādes nolūks, ko Pārzinis apstrādā, ir sekojošs:

Pakalpojumu sniegšanai - klienta identificēšanai, pakalpojumu darbības nodrošināšanai un uzturēšanai, preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai, pakalpojuma lietošanas veicināšanai, preču un pakalpojuma reklamēšanai un izplatīšanai, klientu apkalpošanai, klientu apkalpošanas uzlabošanai, lojalitātes celšanai un citiem ar pakalpojuma sniegšanu saistītiem nolūkiem;

Biznesa plānošanai un analītikai -  statistikai un biznesa analīzei, plānošanai un uzskaitei, efektivitātes mērīšanai, datu kvalitātes nodrošināšanai, atskaišu sagatavošanai, klientu aptauju veikšanai;

Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei - saglabājamo datu nodrošināšanai, informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

Mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai -  šī nolūka ietvaros mēs varētu Datu subjektam nosūtīt komerciālos paziņojumus, akcijas, reklāmas, jaunumus saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī citu mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai Pārziņa leģitīmo interešu nolūka ietvaros. Pārzinim ir leģitīma interese veikt analīzi, ka liecina, vai var liecināt par tā Mājas lapā pārstāvēto zīmolu atpazīstamību;

Citos specifiskos nolūkos - par kuriem Datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Pārzinim.

Pakalpojumu sniegšanas ietvaros Pārzinis no Datu subjekta un citām trešajām personām var iegūt papildu informāciju, kas nepieciešama tikai un vienīgi, lai nodrošinātu pakalpojumu augstākajā kvalitātē. Konkrēts informācijas apjoms ir atkarīgs no sniedzamā pakalpojuma specifikas, datu apstrādes nolūka un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē pakalpojuma sniegšanas nosacījumus.

Visiem augstāk norādītiem nolūkiem Pārzinim varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, personas kods, saziņas adrese, licences numurs, bankas konta numurs u.c. dati atbilstoši nolūkam, datu apstrādes mērķim un leģitīmām Pārziņa interesēm.

5. Pārziņa leģitīmās intereses

Lai īstenotu no normatīvajiem aktiem Pārziņa leģitīmās intereses, mēs apstrādājam Jūsu personas datus uz leģitīmo interešu pamata. Pārziņa leģitīmās intereses ir veikt komercdarbību, novērst nepamatotus riskus savai komercdarbībai, analizēt Pārziņa Mājas lapas statistiku, kā arī izstrādāt un ieviest to uzlabojumus, administrēt Datu subjekta Mājas lapas kontu, veikt darbības Datu subjekta noturēšanai, izstrādāt un attīstīt pakalpojumus, reklamēt un popularizēt Pārziņa pakalpojumus, veicināt pārdošanas apjoma pieaugumu, attīstīt saimniecisko darbību, nodrošināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti, vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.

6. Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums

Visi personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citiem normatīvajiem aktiem privātuma un personas datu apstrādes jomā. Parasti Pārzinis saņem un izmanto Datu subjekta Personas datus tikai tad un tādā apjomā, ciktāl ir piemērojams vismaz kāds no šiem gadījumiem:

 • Datu subjekts plāno slēgt vai ir noslēdzis ar Pārzini līgumu;
 • Datu subjekts ir devis piekrišanu Personas datu apstrādei;
 • Pārzinim ir juridisks pienākums apstrādāt Datu subjekta Personas datus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem;
 • Pārzinim ir likumīgas intereses apstrādāt Datu subjekta Personas datus.

Dažkārt Personas datu apstrādei var būt cits juridiskais pamats, kas norādīts Regulas 6. panta 1. daļas d) un e) apakšpunktā. Jebkuri personas dati, kuri Pārzinim būs nepieciešami no Datu subjekta, satur tikai un vienīgi pamatotu un juridiski nepieciešamu informāciju.

7. Kā Pārzinis aizsargā personas datus

Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nelikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas nozaudēšanas, pārveidošanas vai iznīcināšanas, Pārzinis izmanto atbilstošus pasākumus, kas atbilst spēkā esošajām tiesību normām. Visi iepriekš minētie pasākumi ietver tehniskus pasākumus, piemēram, piemērotu datorsistēmu atlasi un konfigurēšanu, atbilstošu savienojumu nodrošināšanu un datu un failu aizsardzību, kā arī organizatoriskus pasākumus, piemēram, piekļuves ierobežošanu šīm sistēmām, datnēm un līdzekļiem un citu IT pakalpojumu sniedzēju rūpīgu atlasi un uzraudzību.

8. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?
Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem:

 • tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts vai pašvaldību iestādēm, ja tām ir tiesības uz pieprasītās informācijas apstrādi;
 • saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu;
 • likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Pārziņa likumīgās intereses.

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotiem darbinieki, Apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas. Pārzinis savu preču pārdošanā var izmantot apakšuzņēmējus. Tāpēc datu apstrādei ar šiem noteikumiem pieļaujamajā apmērā var būt nepieciešams vai var būt lietderīga personas datu nodošana mūsu piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem. Ja būs pamatota nepieciešamība, tad Pārzinis izsniegs fizisko personu personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas pamatotiem objektīviem apstākļiem.  

9. Kādas ir datu subjekta tiesības

Datu subjekts var:

 • jebkurā laikā atsaukt Jūsu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei, taču tas, ka atsauksiet minēto piekrišanu, neietekmēs datu apstrādes likumību, kas pamatojās uz šo piekrišanu pirms tās atsaukuma;
 • piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
 • pieprasīt labot personas datus, ja tie ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi vai izlabot tos pašam;
 • lūgt Pārzinim dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”) vai ierobežot to apstrādi. Pārzinis nodrošina Jūsu personas datu dzēšanu pēc Jūsu pieprasījuma (piemēram, tad, ka datu apstrāde ir pamatota ar Jūsu piekrišanu un Jūs to atsaucat);
 • pieprasīt personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
 • vērsties Datu valsts inspekcijā, kas ir uzraugošā iestāde saistībā ar personas datu aizsardzību, tomēr jebkurā gadījumā aicinām vispirms ar pieprasījumu vērsties pie mums.

Pārzinis informē, ka Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama:

 • lai Pārzinis aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību;
 • lai aizsargātu Pārziņa īpašumu;
 • lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses;
 • arhivēšanas nolūkos atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē arhīvu veidošanu.

Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi, ja:

 • Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti (ierobežošana notiek uz laiku, kurā Pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti);
 • apstrāde ir nelikumīga, un Datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;
 • Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
 • Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu subjekta leģitīmajiem iemesliem.

10. Cik ilgi Pārzinis ir tiesīgs glabāt personas datus

Datu subjekta personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, Pārzinis ņem vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, kā arī tā leģitīmās intereses. Ja Datu subjekta personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, Pārzinis tos dzēsīs vai iznīcinās.

11.  Kur var iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem

Ja rodas kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar Pārziņa veikto personas datu apstrādi, aicinām vispirms vērsties pie Pārziņa, izmantojot šajā Privātuma politikā minētos saziņas veidus.

Ja tomēr uzskatāt, ka savstarpēji neesam spējuši  atrisināt radušos problēmjautājumu un uzskatāt, ka Pārzinis tomēr pārkāp Jūsu kā Datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību, Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju varat atrast Datu valsts inspekcijas mājaslapā.

12.    Vai personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm

Pārzinis nenodod Datu subjekta personas datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

13.    Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā

Pārzinis datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.