https://admins.bertasnams.lv/storage/media/2457/image.svg
https://admins.bertasnams.lv/storage/media/2457/image.svg
Preču iegādes noteikumi

Lūdzam iepazīties un akceptēt zemāk pievienotos svarīgākos SIA "Bertas nams", vienotais reģ.Nr. 48503008960 piedāvāto preču iegādes noteikumus.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, pircējam, veicot pirkumu ar interneta starpniecību, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts Distances līgums.

Distances līgums

SIA "Bertas nams", vienotais reģ.Nr. 48503008960, juridiskā adrese Ventspils iela 50, Rīga, LV – 1002, no vienas puses, turpmāk saukts Piegādātājs, un persona, kas veic pasūtījumu SIA „Bertas nams“  interneta mājas lapā un ir apstiprinājusi, ka piekrīt šī līguma noteikumiem, turpmāk saukta Pasūtītājs, no otras puses, noslēdz šādu Distances līgumu (turpmāk-Līgums):

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Pārdevējs – interneta tirdzniecības vietnes www.bertasnams.lv (turpmāk Internetveikals),  un ar to saistīto tiesību īpašnieks, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo Līgumu, piedāvā un pārdod preci Pircējam.

1.2. Pircējs – fiziska vai juridiska personas, kas veic pasūtījumu internetveikalā.

1.3. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis  pasūtījumu un atbilstoši šiem Noteikumiem ir veicis samaksu par preci.

1.4. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam, iepērkoties Internetveikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī.

1.5. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Internetveikala pakalpojumus, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Internetveikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Internetveikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.

1.6. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces Internetveikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

2. Preces piegāde, apmaksas kārtība, Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi

2.1. Pircējs veic preču pasūtīšanu mājaslapā Internetveikalā, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu.

2.2. Minimālā pasūtījuma summa ir 10 EUR.

2.3. Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt (ja pircējs izvēlējies preci saņemt ar piegādi) Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam, ja tās ir pieejamas Pārdevēja noliktavā.

2.4. Rēķins par precēm tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

2.5. Preču cenas Internetveikalā izveidotajā pasūtījumā un rēķinā tiek norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenu, kas ir spēkā Internetveikalā pasūtījuma veikšanas brīdī. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.

2.6. Pārdevēja pienākums ir rūpēties, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja veikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības preces nepiegādāt vai piegādāt mazāku preču daudzumu.

2.7. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci sekojošos veidos:

a) lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus - maksājums caur interneta banku, izmantojot Paysera;

b) ar pārskaitījumu

2.8. Pasūtot preci, Pircējam ir jāizvēlas viens no preces saņemšanas veidiem:

a) Bezmaksas – pasūtītā prece tiek saņemta mūsu birojā vai kādā no mūsu aptiekām;

b) Ar pakomāta starpniecību (Omniva, DPD, PastaStacija);

c) Ar kurjera starpniecību darba dienās no plkst.9:00–17:00, prece tiek piegādāta līdz Pircēja ēkas ārdurvīm.

2.9. Ja preces Pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu un papildus piegādes izmaksām.

2.10. Nekavējoties pēc Preču saņemšanas Pircējs pārbauda piegādāto Preču atbilstību pasūtītajām Precēm un pasūtītajam daudzumam, kā arī saņemto preču kvalitāti, tai skaitā preču derīguma termiņu. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums, piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, vai precēm ir neatbilstoša kvalitāte, tai skaitā preču derīguma termiņi un marķējumi valsts valodā, pircējam nekavējoties par to jāveic atzīmes piegādes dokumentā -  pavadzīmē un ir tiesības nepieņemt konkrēto preci. Ja pircējs parakstījis piegādes dokumentu-pavadzīmi un tajā nav veiktas nekādas atzīmes, tiek uzskatīts, ka piegādātas pasūtījumam atbilstošas preces, pasūtījumam atbilstošā daudzumā un kvalitātē.

2.11. Saņemot preci, Pircēja pienākums ir rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

2.12. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.

2.13. Pārdevējs neuzņemas atbildību par Pircēja iegādāto šķidro vai citu preču ar augstu mitruma pakāpi, nosūtīšanu ar pakomātiem neatbilstošos laika apstākļos.

3. Atteikuma tiesības

3.1. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Atsakoties no pirkuma, Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

3.2. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

a) preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

b) tiek piegādātas pārtikas preces vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces;

c) preces pēc piegādes tikušas sabojātas;

d) citos likumā paredzētajos gadījumos;

3.3. Saskaņā ar Eiropas  Parlamenta  un  Padomes Direktīvu  2011/83/ES (Patērētāju tiesību direktīva) 11. un 30. apsvērumu, 14 dienu atteikuma tiesības neattiecas uz bezrecepšu zālēm.

3.4. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

3.5. Atteikuma tiesību aizmantošanas gadījumā, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: veikals@bertasnams.lv, norādot pasūtījuma numuru un datumu. Pārdevējs nosūtīs uz e-pastu Aktu par preces atgriešanu.

3.6. Preci iespējams atgriezt vai samainīt, nogādājot to mūsu ofisā Ventspils ielā 50 k.6, Rīgā, 7 dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

3.7. Preču cenu, ko Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis  atpakaļ Pārdevējam šajā Līgumā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam, trīsdesmit dienu laikā pēc preces pieņemšanas.

3.8. Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

3.9. Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs.

3.10. Ja preces lietošanas laikā precei ir radušās tehniska rakstura problēmas, preces servisa apkalpošana tiks veikta saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām.

3.11. Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

4. Datu apstrāde

4.1. Ievadot nepieciešamo informāciju un noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

4.2. Ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošās tiesību normas, Pārdevējs saglabā ar Pircēju noslēgto pirkuma līgumus grāmatvedības kārtošanai nepieciešamajā apjomā.

4.3. Reģistrējoties vai veicot pirkumus Internetveikalā, Jūs piesakieties jaunumu saņemšanai uz Jūsu e-pastu un sms no Pircēja. Ja Jūs vēlaties atteikties no jaunumu saņemšanas e-pastā, sms: sūtiet mums ziņu ar virsrakstu “Atteikties no jaunumiem” uz veikals@bertasnams.lv.