https://admins.bertasnams.lv/storage/media/2457/image.svg
https://admins.bertasnams.lv/storage/media/2457/image.svg

Preču kategorijas

Darva dižskābarža 5 kg (Schippers) 0609986

Cena pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem!

Autorizācija

Specifikācija

ATĶ kods

0609986

Aktīvā viela

Dižskābarža darva

Ražotājs

Schippers Europe BV

Kategorijas

Kopšanas līdzekļi Nagu kopšanas līdzekļi

Produkta apraksts

Ārīgi! Sastāvs: dižskābarža darva (CAS nr. 91722-33-7). Lieto dzīvnieku nagu kopšanai. Uzmanību! Brīdinājuma informācija. H315 Kairina ādu. H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. P261 Izvairīties no tvaiku/smidzinājuma ieelpošanas. P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus. P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/ziepju daudzumu. P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P333 + P313 Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. P337 + P313 Ja acu kairinājums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību. P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes kā bīstamiem atkritumiem saskaņā ar vietējiem/ noteikumiem. Tukšo iepakojumu vai neizlietotu produktu nodot kā videi bīstamos atkritumus. Uzglabāt vēsā, sausā labi vēdinātā, bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā, slēgtā oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no karstuma iedarbības. Uzglabāt atsevišķi no pārtikas, sārmainām vielām, spēcīgiem oksidētājiem, un sargāt no karstuma avotiem.